افزایش حقوق کارگران وکارمندان 1400


حداقل حقوق و مزایا سال 1400چقدر خواهد بود؟

به رسم هر سال، همه منتظر هستند تا ماه های آخر سال برسد و شورای عالی کار و وزارت کار در موردمیزان دریافتی کارمندان و کارگران در سال بعد تصمیم گیری کنند.

نمایندگان در جلسه خود بند2 و3 تبصره 12 لایحه بودجه سال 1400 آمده است: در سال 1400 در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و هم چنین نیروهای مسلح،وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی(به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سراسر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشتگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلحی و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آن ها ، افزایش ضریب ریالی افزایش می یابد.

با تصویب مجلس،حقوق کارکنان و بازنشسته ها با افزایش 25 درصدی همراه می شودو به این ترتیب حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان سه میلیون پانصد هزار تومان تعیین شد.

حداقل حقوق و مزایا سال 1400چقدر خواهد بود؟

به رسم هر سال، همه منتظر هستند تا ماه های آخر سال برسد و شورای عالی کار و وزارت کار در موردمیزان دریافتی کارمندان و کارگران در سال بعد تصمیم گیری کنند.

نمایندگان در جلسه خود بند2 و3 تبصره 12 لایحه بودجه سال 1400 آمده است: در سال 1400 در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و هم چنین نیروهای مسلح،وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی(به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سراسر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشتگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلحی و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آن ها ، افزایش ضریب ریالی افزایش می یابد.

با تصویب مجلس،حقوق کارکنان و بازنشسته ها با افزایش 25 درصدی همراه می شودو به این ترتیب حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان سه میلیون پانصد هزار تومان تعیین شد..